Bak op om din by

online tilmeldinghjertestarter

Er det lovligt at efterlade hundelort på fortovet?

En hundejer lader sin hund besørge på fortorvet foran dit hus – og går sin vej uden at samle hundelorten op. Men må man egentlig det? Og kan du selv risikere bøde for hundelorten på dit fortov? Få svar her.

Er du irrieteret over, at naboen ikke samler sin hunds efterladenskaber op på dit fortov?
Det er faktisk IKKE lovligt at lade sin hunds hundelorte ligge på fortovet.

Der er ikke nogen lov, der konkret henviser til hundens efterladenskaber, så i praksis henvises til både vejloven og færdselsloven.

Ifølge vejloven er det forbudt at efterlade affald på vejarealer, herunder fortove, og det gælder altså også hundelort. Reglen gælder både offentlige veje og private fællesveje i byer.

Politiet har dog ikke den store erfaring med sager på området. Østjyllands Politi kender til sager fra andre politikredse, hvor der er foretaget sigtelse efter færdselsloven, der siger at: Der må ikke på vej henkastes eller efterlades noget, der kan være til fare eller ulempe for færdslen.

Hundelort kan straffes med bøde

Lader du dun hunds efterladenskaber ligge på fortovet, kan du straffes med bøde. Det siger vejlovens § 113 og privatvejslovens § 98.

Der er dog stor sandsynlighed for, at politiet ikke har ressourcer til at rykke ud og tage sig af hundeefterladenskaber på fortovet, mener både Dansk Kennelklub og advokat Susan Aino Kjær.

Hundeejere kan få regning fra kommunen

Kommunen, og i visse tilfælde politiet, kan ifølge loven fjerne hundens efterladenskaber for hundeejerens regning, hvis han eller hun ikke rydder op efter hunden. Her henviser advokat Susan Aino Kjær både til vejloven, privatvejsloven og § 17 i vintervedligeholdelsesloven.

Du kan selv få bøde for hundelorte på dit fortov

Som boligejer kan du også selv risikere at skulle betale, hvis en anden person lader sin hunds hundelort ligge på dit fortov. Du kan nemlig, ifølge loven om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, være forpligtet til at fjerne alle former for affald på fortovet foran din ejendom, hvis vejbestyrelsen har bestemt det:

I byer og bymæssig bebyggelse kan vejbestyrelsen efter forhandling med politiet bestemme, at ejerne af ejendomme, der grænser til en offentlig vej eller sti, skal rydde fortov og sti ud for ejendommene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti samt renholde fortov og sti (Vintervedligeholdelsesloven § 5)

Hvis du ikke holder fortovet foran din grund tilstrækkelig rent, kan kommunen fjerne affald på din regning, og du kan straffes med bøde.

Vejloven § 102
Uden vejbestyrelsens tilladelse må det til en offentlig vej hørende areal ikke anvendes til:
1) varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogne, boder, automater, skilte, hegn eller lignende.

Privatvejslovens § 66
På arealer, der er privat fællesvej, kræver det kommunalbestyrelsens godkendelse:
1) varigt eller midlertidigt at anbringe affald, materiel, materialer, løsøregenstande, ikkeindregistrerede køretøjer, skure, skurvogne, containere, boder, automater, skilte, hegn el.lign.

Færdselslovens § 87
Der må ikke på vej henkastes eller efterlades noget, der kan være til fare eller ulempe for færdslen.

Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje § 13
Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.

Med venlig men bestemt hilsen fra en ”daglig bruger af fortove og stier i Grejs”.

Kend din by, Brug din by, Bak op om din by og Vær med til at gøre din by endnu bedre

Nyhedsmail

Her kan du nemt og hurtigt tilmelde dig til vores nyhedsmail.
Så er du altid opdateret med hvad der sker i Grejs og omegn.

Info-display

 • Klimaevent Madspild 4 november 2023-page-001
 • grejs1
 • Julemarked 2023
 • Tørfisk11nov.2023-page-001
 • Oktoberfest 2023
 • Kære borgere i Hornstrup og Grejs-page-001
 • PR vandre fællesskab efterår 2023-page-001
 • Byvanding 7 10 23
 • Infostander Grejs Musikskole 2023
 • grejs2
 • PR til infotavle Babys ver 1 efterår 2023-page-001
 • Julemarked og julehule-page-001
 • PR til infotavle info ML 1 efterår 2023-page-001
 • ErikSkovenborg-page-001
 • Stavgymnastik i Grejs 2023-page-001
 • PR til infotavle 6. oktober 2023 -page-001

Facebook